آیکون باکس

3 سبک آیکون و 4 رنگ پیش فرض

رنگ اصلی آیکون

رنگ آیکون ثانویه

رنگ کنتراست آیکون

رنگ آیکون روشن

رنگ سفارشی نامحدود

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک مشخص شده با دایره

سبک مشخص شده با دایره

سبک مشخص شده با دایره

سبک مشخص شده با دایره

سبک دایره ای توپر

سبک دایره ای توپر

سبک دایره ای توپر

سبک دایره ای توپر

2 موقعیت آیکون

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون راست

جهان ما را با استفاده از عجایبات داخلی تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون راست

جهان ما را با استفاده از عجایبات داخلی تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون راست

جهان ما را با استفاده از عجایبات داخلی تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

بی نهایت سایز بندی

فهرست