مرکز آموزش 

فعالسازی


  •  مالک محترم ابتدا، با سیم کارت خود ، کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری نمایید.
  1. با ارسال عدد ۳ ، گزینه انتقال مالکیت را انتخاب کنید.
  2. پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که شناسه‌ (IMEI)های تحت مالکیت سیم کارت شما را نمایش می‌دهد.
  3. لازم است تا عدد مربوط به شناسه (IMEI) ای را ارسال کنید که قصد انتقال مالکیت آن را دارید.
  4. شماره سیم کارتی که قصد دارید مالکیت دستگاه را به آن انتقال دهید .
  5. (شماره سیم کارت فرد خریدار یا شماره سیم کارتی که شرکت رادهمراه در اختیار شما قرار داده است) را وارد نمایید.
  6.  شناسه (IMEI) دستگاهی که قصد انتقال مالکیت آن را دارید و شماره سیم کارت فرد خریدار را برای شما نمایش می‌دهد.
  7. درصورتیکه این اطلاعات مورد تائید شماست، عدد ۱ را ارسال کنید.
  8.  پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که بیانگر ارسال کد فعال سازی از طریق پیامک به شماره سیم کارت فرد خریدار است.

انتقال مالکیت 


 

1.  مالک محترم ابتدا، با سیم کارت خود ، کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری نمایید.
2.  با ارسال عدد ۳ ، گزینه انتقال مالکیت را انتخاب کنید.
3.  پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که شناسه‌ (IMEI)های تحت مالکیت سیم کارت شما را نمایش می‌دهد.
لازم است تا عدد مربوط به شناسه (IMEI) ای را ارسال کنید که قصد انتقال مالکیت آن را دارید.
4.  شماره سیم کارتی که قصد دارید مالکیت دستگاه را به آن انتقال دهید .
(شماره سیم کارت فرد خریدار یا شماره سیم کارتی که شرکت رادهمراه در اختیار شما قرار داده است) را وارد نمایید.
5. شناسه (IMEI) دستگاهی که قصد انتقال مالکیت آن را دارید و شماره سیم کارت فرد خریدار را برای شما نمایش می‌دهد.
درصورتیکه این اطلاعات مورد تائید شماست، عدد ۱ را ارسال کنید.
6.  پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که بیانگر ارسال کد فعال سازی از طریق پیامک به شماره سیم کارت فرد خریدار است

استعلام 


 

1. ابتدا با سیم کارت خود کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری نموده و گزینه تماس را انتخاب کنید.
2. با ارسال عدد 1، گزینه استعلام اصالت را انتخاب کنید.
3. شناسه (IMEI) دستگاه را وارد و ارسال کنید . ( 15 رقم بدون خط فاصله ، ممیز و …)
4. نتیجه استعلام برای شما پیامک می شود

فهرست