صحت گارانتی 

قبل از هر کاری ابتدا شماره IMEI خود (IMEI شماره یک برای دستگاه های ۲ سیم کارته) را در سامانه استعلام شناسه بین المللی  تلفن همراه وابسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران چک نمایید تا از ورود قانونی و ثبت تلفن همراه در گمرک کشور اطمینان حاصل فرمایید.

https://epl.irica.ir/ImeiInfoView

فهرست